پرسشنامه استاندارد رضایت جنسی لارسون (1998)

توجه: اين پرسشنامه صرفا جهت مشاهده و بررسی است. برای تهیه پرسشنامه به بخش فرم های آماده در پروفایل کاربری خود مراجعه کنید.