آزمون شخصیتی SCL90 یا Symptom Checklist 90

در زیر فهرستی از مشکلات و مسائلی که افراد گاهی از وجود آن ها در خود ، شکایت می کنند؛ آورده شده است . آن ها را به دقت خوانده ؛ تصمیم بگیرید این مساله یا مشکل در طی هفته گذشته تا امروز چقدر باعث ناراحتی شما شده است . آن گاه پاسخ خود را با توجه به گزینه ها انتخاب کنید.

 

اين پرسشنامه صرفا جنبه اطلاع رساني دارد و با پر کردن آن نتيجه‌اي براي شما ارسال نخواهد شد.